Vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP,
plánu BOZP a ohlášení stavby na OIP

Online formulář pro vyhodnocení, kdy je nutné zajistit koordinátora BOZP, kdy je nutné zpracovat plán BOZP
a kdy je nutné ohlásit stavbu na OIP. Související pojmy jsou vysvětleny pod formulářem.

Zdroj: Zákon č. 309/2006 Sb.; Miluše Křehlová: Seminář koordinátor BOZP 2010

Předmětná stavba


Předpokládá se počet normohodin vyšší než 3750 nebo více než 500 osobodní?


Předpokládá se více než jeden zhotovitel?


Budou probíhat práce se zvýšeným ohrožením dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
např. práce nad vodou, s nebezpečím pádu, sesutím zeminy nebo v OP sítí?


Související pojmy


Normohodiny a osobodny

Normohodina je časová jednotka, která je uvažovaná jako nutná pro provedení určitého pracovního úkonu. Sečtením všech normohodin pro všechny dílčí činnosti lze určit dobu trvání práce sestávající z různých pracovních úkonů a tedy zhotovení celé stavby. Počet normohodin je výstupem při sestavení soupisu prací předmětné stavby. Ekvivalentem hodnoty normohodin jsou osobodny, jež představují počet dní, který by zhotovením stavby strávila jedna osoba, jinými slovy též počet pracovních směn, které jsou ke zhotovení stavby předpokládané.

Počet zhotovitelů

U staveb menšího rozsahu a bez předpokládaného rozličného typu prováděných prací působí na staveništi pouze jeden zhotovitel. Více zhotovitelů působí konkrétně například v případě, je-li nutné během provádění pozemní stavby přizvat cizí techniky pro přeložku inženýrských sítí, nebo například je-li nutné uvažovat pro stavbu speciální zakládání zhotovené externí firmou.

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.


Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán:
 • Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 • Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
 • Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 • Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 • Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
 • Potápěčské práce.
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 • Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.