Úvod do BOZP

Pojem BOZP vzniká v souvislosti se zákonem č. 309/2006 Sb., který v pracovněprávních vztazích vymezuje, upravuje a nařizuje požadavky zajišťující zvýšení ochrany pracovníků ve stavebnictví. Podmětem k vydání zákona byla evropská směrnice 92/57/EHS stanovující minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro všechna dočasná nebo mobilní staveniště s cílem zvýšit bezpečnostní a zdravotní podmínky zaměstnanců, a to na základě vysoce nadprůměrného počtu zranění a úmrtí v odvětví stavebnictví.


Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťuje přímo či nepřímo osoba koordinátora BOZP. Činnost koordinátora BOZP spočívá v minimalizaci rizik ohrožení pracovníků v době přípravy stavby během projekčních prací formou zpracování plánu BOZP, během samotného provádění stavebních prací poté ve výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím předepsaného provádění prací. Určení koordinátora BOZP na staveništi, nutnost zpracování plánu BOZP a nutnost ohlášení stavby na oblastní inspektorát práce vyplývá z charakteru a rozsahu stavby a prováděných prací.

K vyhodnocení, kdy je nutné zajistit koordinátora BOZP, plán BOZP či ohlášení stavby na OIP, slouží online formulář.